KOOLITUSED

Lapsehoidjate kursus

koos juhendatud praktikaga

 

Toimumise aeg

13.02.17 - 20.04.17

 

Maksumus

1100 EUR + km

 

Asukoht

Tartu

 

Tundide arv

240 akadeemilist tundi

 

Kirjeldus

Lapsehoidja oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm. Õppekava jälgib Lapsehoidja tase 4 kutsestandardis esitatud nõudeid.

 

Sihtgrupp

Väikelaste hoidmisega tegelejad , lapsehoidja kutse soovijad.

Õppesisu

Koolituse käigus saab koolitatav järgmised põhioskused ja teadmised:

1. Turvalise keskkonna tagamine lapsele, 14 tundi

• töökeskkonna ohutegurid ja nende vältimine

• turvalise kasvukeskkonna kujundamine

• kodumajapidamise ja olmehügieeni põhialused, ohutustehnika nõuded

2. Lapse kasvu ja arengu toetamine, 44 tundi

• lapse erinevad arengufaasid, arengut mõjutavad tegurid ja lapse sotsiaalsed oskused

• väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

• kombeõpetus ja eetika

• eakohaste päevategevuste planeerimise ja läbiviimise alused

• loovtegevused

3. Lapse hügieeniharjumuste kujundamine, juhendamine hügieeni täitmisel ja vajadusel abistamine, 6 tundi

• puhtusekasvatus

• lapse vanusele ja arengule vastavad juhendamismeetodid, lapse ealised erinevused ja individuaalne võimekus

4. Lapse toitmine ja lapse abistamine söömisel, 8 tundi

• söömiskultuur

• laste toitlustamise põhimõtted ja menüüde koostamine vastavalt etteantud juhistele

5. Lapse tervisliku seisundi jälgimine, tervise edendamine, haige lapse eest hoolitsemine, 24 tundi

• lapse tervist ohustavad tegurid

• lapse tervist edendavad tegurid

• lapse tervisliku seisundi ja turvalisuse jälgimine

• imiku ja väikelapse (sh puudega lapse) hooldamise ja põetamise alused

6. Koostöö vanematega, 16 tundi

• lapsekasvatuse põhialused, pedagoogika ja psühholoogia alused, nõustamispõhimõtted

• suhtlemispsühholoogia alused

7. Esmaabi andmine, 16 tundi

• lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm)

• erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm)

• elustamise ABC

• esmaabivõtted ja –vahendid

8. Tööjuhendamine, 6 tundi

• juhtimise alused

• arvutikasutamine

• meeskonnatöö alused

9. Erilise ja erivajadusega lapse hoidmine, 8 tundi

• erinevad puuded ja haigusseisundid

• probleemsed käitumised

• rehabilitatsiooni alused

• abivahendid ja nende kasutamine

• alternatiivkommunikatsiooni alused

• eripedagoogika ja –psühholoogia alused

10. Lapsehoiuteenuse osutamine, 14 tundi

• sissejuhatus lapsehoidja töösse, kutse-eetika

• lastehoiuga seotud nõuded

• kutsealaga seonduvad õigusaktid

11. Eneseanalüüs praktilise töökogemuse kohta, 4 tundi

12. Juhendatud praktika, 80 tundi

Õpiväljundid

 • Koolituse läbinu:
 • tunneb lapsehoidja kutse-eetikat ning last ja peret puudutavaid õigusakte;
 • loob lapsele turvalise keskkonna;
 • tunneb kodumajapidamise ja olmehügieeni aluseid;
 • toetab lapse kasvu ja arengut, tunneb väärkohtlemise ilminguid;
 • oskab kavandada ja läbi viia eakohaseid päevategevusi, juhendab laste loovtegevusi ja teab nende tähtsust;
 • kujundab lapse hügieeniharjumusi;
 • tunneb tervisliku toitumise põhimõtteid ja oskab koostada laste menüüd;
 • oskab hoida lapse tervist ja teda põetada;
 • oskab vajadusel osutada esmaabi;
 • teeb koostööd lapsevanemaga ja arvestab perekonna väärtushinnangute ja lapsekasvatuse põhimõtetega;
 • tunneb eripedagoogika ja -psühholoogia teoreetilisi aluseid, oskab hoida erivajadusega last;
 • tunneb lapsehoiuteenusega seotud õigusakte.

Muu info

NB! NÕUE. Lapsehoidja, tase 4 kutse taotlemise eeltingimused, vastavalt kutse andmise korrale, näeb ette erialast kursust vähemalt 240 akadeemilise tunni ulatuses, mis sisaldab 160 kontakttundi teoreetilist õpet (s.h 16 tundi esmaabikoolitust) ning 80 tundi juhendatud praktikat.

 • Iseseisva tööna vormistab koolitatav eneseanalüüsi vormi praktilise töökogemuse kohta.

Lapsehoidja kutse andmise korrast ja nõuetest kutse taotlejale loe: http://eswa.ee/index.php?go=kutsed_lh

Koolituse hind sisaldab juhendatud praktikat, paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse esmaabikoolituse tunnistus ja kursuse lõputunnistus.

Koolitus toimub 3 korda nädalas tööpäevadel.

Koolitust korraldatakse koostöös SA Tartu Kiirabi.

 • Kellaaeg: 9.30-16.30
 • Asukoht: Tartu
 • Kestus: 240 akadeemilist tundi, sh 160 kontakttundi ja 80 praktikatundi
 • Koolitajad: Kati Leopard jt.
 • Hind: 1100 € + km

 

 

Email again:
Tasumine